Yukarı Çık

Yönetim Planı

IKEBANA YÖNETİM PLANI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER:
KAPSAM

İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Köyü, 244DS3A Pafta, 1681 Ada, 2 parselde üzerinde yapılacak olan İkebana Projesi içerisinde yer alacak olan 8 blok ve bu bloklarda yer alan bağımsız bölümler için tesis edilen irtifak haklarına uygun olarak tanzim edilmiş ve  kat malikleri ve irtifak hakları sahipleri tarafından imzalanmıştır.

Tüm kat malikleri ve irtifak hakları sahipleri bu Yönetim Planını ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler.

İkebana Projesi kapsamında Yenibosna Köyü, 244DS3A Pafta, 1681 Ada, 2 parselde kurulacak olan İkebana Konutları, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Madde 1) Tanımlar:

Bu Yönetim Planının uygulanması ve yorumunda Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan terim ve tanımlara başvurulmak gerektiğinde aşağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı kurallar gözönünde tutulur.

 • Anataşınmaz: Yenibosna Köyü, 244DS3A Pafta, 1681 Ada, 2 parselin tamamında

kurulacak olan bağımsız bölümler, eklentiler, ortak yerler, park, bahçe, otopark, havuz, sair yer üstü ve yeraltında yapılmış olan bütün yapı ve tesisleri içerecek ve İkebana adını taşıyan bütünü,

b. Arsa Payı: Arsanın, Kanun’da yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarını ifade eder.

c. Bağımsız Bölüm: Anataşınmazın bloklarınde yer alan, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12.Maddesi gereğince düzenlenen, tapu sicil müdürlüğüne ibraz edilen proje ve noter listesinde belirtilen, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup bağımsız mülkiyete konu olan bölümleri,

d. Bağımsız Bölüm Listesi: Anataşınmaz’da yer alan bağımsız bölümlerin sıra numaralarının, maliklerinin ve arsa paylarının gösterildiği, işbu Yönetim Planı’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan listesidir.

e. Ortak yerler: Anataşınmaz’ın Bağımsız bölümleri dışında kalıp korunma ve ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerleri ve tesisleri,

e-1) Anataşınmazdaki ortak yerler; Anataşınmaz üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin birlikte kullandıkları su, kanal ve mecralar ile birlikte kullanım zorunluluğu bulunan yer ve şeyler, otoparklar, havuz, jenaratörler, motorlar, pompalar, taşınmazların aralarındaki ana ve ara yollar, umumun istifadesine bırakılmış yeşil alan, sosyal tesisleri, spor sahaları, blok hizmetlilerine ayrılan daireler ve tesisatları genel aydınlatma gibi sitede bulunan bütün bağımsız bölümlerin yararlanacağı yerler  vb.,

e-2) Bloklardaki ortak yerler; temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş,kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar, merdivenler, merdiven sahanlıkları, merdiven korkulukları, genel giriş kapıları, antreler, koridorlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, blok girişi, müşterek duvarlar, blok içi aydınlatma, asansörler, su deposu, kazan dairesi, kalorifer tesisatları, hidrafor, pompalar, sığınaklar, ziller, merdiven otomatları, ortak t.v antenleri çatı, çatı arası, bodrum, vb.,

f.Kat Maliki: Anataşınmaz üzerinde tesis edilmiş, bağımsız kat mülkiyetine esas olan hisseleri satın alanları,

g.Blok Kat Malikleri Kurulu: Her bir blokta yer alan kat maliklerinden oluşan kurulları,

h.Blok Temsilcisi: Her bir blokta, blok kat malikleri tarafından seçilen ve Anataşınmaz Yönetim Kurulu ile blok arasındaki iletişimi sağlayan ve  Anataşınmaz Genel Kurulunda Blok Temsilcisi Yardımcıları ile birlikte kat maliklerini  temsil yetkisine haiz olan kişiyi,

i.Blok Temsilcisi Yardımcıları: Blok Kat Malikleri Kurulunda seçilen ve kat maliklerini Anataşınmaz Genel Kurulunda Blok Temsilcileri ile birlikte temsil edecek olan kişileri,

j.Anataşınmaz Genel Kurulu: İkebana Konutları Blok Temsilcileri ve Yardımcılarından  oluşan  kurulu,

k.Anataşınmaz Yönetim Kurulu: İkebana Konutları Anataşınmaz Genel Kurulu üyeleri arasından seçilen kişilerden oluşan kurulu,

l.İkebana Yönetimi: Gerek Yönetim Kurulu  gerekse Yönetim Kurulu tarafından dışarıdan atanan ve  İkebana Konutlarının yönetimini üstlenen kişi veya kuruluşları ifade eder.

m.Vaziyet Planı: Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 12.Maddesi gereğince düzenlenen ve kat irtifakı ve kat mülkiyeti tescili için tapu sicil müdürlüğüne verilen tasdikli proje ve vaziyet planını ifade eder.

Madde 2) Anataşınmaz üzerindeki yapı;

a/ Konut Blokları (A,B,C,D,E,F,G)

b/ İşyerleri (G Blok 5.,6.,7. Girişler zemin katları)

c/ H Blok ( Zemin katı işyeri + 3 Normal Katlı)

olup, 347 bağımsız bölümlü 8 bloktan ibarettir.

Madde 3) Ortak Yerlerin Kullanılması:

Bağımsız bölüm malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklenti ve ortak yerleri kullanırken dürüstlük kuralına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve Yönetim Kurulu hükümlerine eksiksiz uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Ortak yerler, kat malikleri tarafından arsa paylarına bakılmaksızın eşit olarak kullanılır, ancak bağımsız bölüm malikleri ile diğer kullanma hakkı sahipleri, bahçe katı (zemin kat) dairelerin peyzaj projesine uygun olarak “ön bahçe” lerinin kullanım hakkının bu dairelere ait olduğunu kabul eder.

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bu yerleri kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada hak sahipleri birbirlerinin haklarına titizlik göstermeye, bu haklarını kullanırken iyiniyet kurallarına uymaya ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

Kat Malikleri, Anataşınmaz Yönetimince kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere hiçbir şey bırakamazlar, araba park edemezler, ev hayvanlarını bağlayamazlar ve gezdiremezler.

Madde 4) Yönetim Planının Uygulama Önceliği ve Değiştirilmesi:

Bu Yönetim Planının hükümleri, anataşınmazda ve bloklarda kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve uyuşmazlıklarda mevzuatta yer alan ve aynı konuyu düzenleyen tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallardan önce gelir ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada öngörülen öncelik, emredici nitelikte bir hükmün uygulanmasını gerektiren haller dışında Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinin 2. fıkrası ile aynı kanunun 9. maddesinin uygulanmasında da geçerlidir.

Yönetim Planı, ancak Ikebana(tüm) kat maliklerinin 4/5 oyu ile değiştirilebilir. Yönetim planının kısmen veya tamamen değişmesi halinde bu değişiklik tapuya tescil ettirilecektir. Anataşınmaz’ın ismi “İKEBANA” olup, isim ancak tüm bağımsız bölüm maliklerinin oybirliği ile değiştirilebilir.

Madde 5) Yönetim Planında Hüküm Bulunmayan Haller:

İş bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, tapu sicilinde veya kat maliklerinin sözleşmelerinde de hüküm bulunmaması hallerinde Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun veya diğer ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Yönetim açısından konut blokları ve işyerleri arasında mevcut işlev farklarının özelliklerinin dikkate alınması ve her tip blok için, o blokun tahsis edildiği amaç ve ifade ettiği hizmet göz önünde tutularak yönetim ilkelerinin saptanıp, uygulanması şarttır.

Madde 6) Hak Sahibi:

Anataşınmaz üzerinde kurulacak olan kat mülkiyetinin malikleri, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki sayfasında irtifak veya mülkiyet hakkı tescil edilmiş kişilerdir.

Bir bağımsız bölümün tescilli maliki birden çok kişi ise, hakların kullanılması açısından hepsi birlikte hareket etmeye, birlik sağlanamıyorsa kat mülkiyeti ilişkileri bakımından kendilerine bir temsilci tayin etmeye veya ettirmeye mecburdurlar.

Bağımsız bölüm maliki tüzel kişi ise kat mülkiyetinden doğan haklar tüzel kişinin yetkili organınca kullanılır.

Bir bağımsız bölüm üzerinde tamamını kapsayan intifa veya sükna hakkı varsa bu hakkın devamı süresince kat mülkiyetine ilişkin hak ve yetkiler intifa veya sükna hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Medeni kanunun çıplak mülkiyetin korunması hakkındaki hükümleri saklıdır.

Madde 7) Hak Sahibine Tabi Kişiler:

Kat Mülkiyetinden doğan ve malike kendi bağımsız bölümü ile ana taşınmaz ve ortak yerlerinde maddi kullanma ve yararlanma yetkisi veren haklar, bağımsız bölüm malikine bağlı olarak bağımsız bölümde bulunan kişilerce de kullanılır. Bu kullanma yetkisi kat malikinin sahip olduğu yetkilerden fazla olmamak şartıyla aşağıda belirtilen kurallara bağlıdır.

a-) Bağımsız bölümde malik ile birlikte yaşayan kan ve sıhri hısımları, malik tarafından açık veya örtülü olarak onayladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanma ve buralardan yararlanma yetkisine sahiptirler.

b-) Tapuda mesken olarak tescil ettirilmiş olan bağımsız bölümde kiracı sıfatı ile oturanlar, kira hakkının sağladığı ölçüde bağımsız bölümü ve ortak yer ve şeyleri kullanmaya ve bunlardan yararlanmaya yetkilidirler.

c-) Tapuda mesken olarak tescil ettirilmiş bağımsız bölümden geçici veya sürekli yararlanma yetkisi veren diğer hukuki ilişkilerin tarafı olan kişiler bu ilişkinin nitelik ve niceliği ölçüsünde kullanma ve yararlanma yetkisine sahip olurlar.

d-) Tapuda mesken olarak tescil ettirilmiş bağımsız bölüm maliklerinin, intifa hakkı veya sükna hakkı sahiplerinin yahut kiracıların hizmetçi, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin getirdiği ölçü ve zamanda ve asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümde bulunabilirler. Ve istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçüde ortak yerleri kullanabilirler. Ancak havuzdan faydalanamazlar.

e-) Tapuda işyeri olarak tescil ettirilmiş bağımsız bölüm malikleri sosyal tesislerden yararlanabilir. Ancak işyeri maliki şirket ise bu hüküm sadece Yönetim Kurulu Başkanı için geçerlidir. İşyerlerinde kiracı sıfatı ile oturanlar işyeri ise sadece bağımsız bölüm malikinin yetkilendirdiği kişi bu hakka sahiptir. Gerek işyeri bağımsız bölüm maliki gerekse yetkilendirdiği kişi kullanım sırasında ve İkebana Konutları sınırlarına giriş ve çıkışı ve site içinde bulunduğu süre esnasında Yönetim tarafından belirlenen kurallara uymak zorundadır.

Madde 8) Hakların Genel İçeriği:

Bağımsız bölüm malikleri kendilerine ait bağımsız bölümlerde, Kat Mülkiyeti Kanunun özel hükümlerine, Yönetim Planında yer alan kurallara ve kat ilişkisinin gerektirdiği diğer sınırlama ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya, Kat Mülkiyeti Kanunu ve sözleşmeler saklı kalmak şartıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler.

Yukarıdaki sınır ve yasaklara uymak koşulu ile bağımsız bölümü dilediği gibi kullanmaya yine bu çerçevede kalarak kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye kiralamaya, paralı ya da parasız olarak devretmeye bakım ve gider paylarını ödemek koşulu ile boş tutmaya yetkilidir.

Her kat maliki anataşınmaza ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

Madde 9) Yönetime Katılma:

Bağımsız bölüm maliki, ana taşınmazın yönetimine katılma hakkına sahiptir. Kiracıların bağımsız bölüm adına yönetime katılması için bağımsız bölüm malikinin açıkça yetki vermesi gerekir. Böyle bir yetki verilmemişse kiracı kat malikleri kurulu toplantısına kabul edilmez. Bu hüküm kiracıların, bağımsız bölümlerle ortak yerlerin kullanılması ve bu yerlerden yararlanılması konusundaki dilek ve şikayetlerini doğrudan doğruya Yönetici veya Anataşınmaz Yönetim Kuruluna bildirmelerine ve sonucu hakkında bilgi istemelerine engel değildir.

Madde 10) Yükümlü ve Sorumlu Kişiler:

Kanundan, Yönetim Planından doğan borç ve yükümlülüklerin asıl yükümlü ve sorumlusu bağımsız bölüm malikleridir. Bununla birlikte, bağımsız bölümlerde kiracı, sükna veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla yahut bunlara benzer bir sebeple bağımsız bölümde devamlı olarak oturan ve yararlanan kişilerde kat mülkiyeti ile birlikte borç ve mükellefiyetlerden dolayı müteselsil olarak sorumludurlar.

Anataşınmazda, bağımsız bölümlerde veya ortak yerlerde hizmet, istisna vekalet türünde herhangi bir ilişki ile zilyet veya yardımcı zilyet durumunda bulunanlar da kanun veya Yönetim Planı hükümleriyle belirlenmiş olan emir ve yasaklara uymaya mecburdurlar.

Madde 11) Anataşınmaz İle İlgili Genel Hükümler:

Bağımsız bölüm malikleri ve ondan daimi yararlananlar, anataşınmazın çağdaş yapım ve düzenleme tekniklerine göre oluşturulmuş mimari ve doğal karakterini muhafaza ve devam ettirmekle yükümlüdürler.

Bağımsız bölüm malikleri ana taşınmazın bütün olarak birlikte yaşama koşullarına uygun halde bulunmasını, bu halin devamını ve bunlar için koruma ve bakım işlerinin aksamadan yapılmasını sağlamak üzere birbirlerine karşı sorumludurlar.

Keza bağımsız bölüm malikleri kullanma, hukuki işlem ve tasarruflarında da aşağıdaki kısıtlamalara tabidirler.

Bu borç ve sorumluluğun içine giren başlıca yükümlülükler şunlardır:

a-) Bağımsız bölüm malikleri gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile bunlardaki ortak yerlere ait hakları kullanırken iyiniyet kuralları, kanun ve bu Yönetim Planının emir ve yasaklarına ve Yönetime ait kurul ve görevlilerin aldıkları kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

b-) Bağımsız bölüm malikleri ana taşınmazın korunması ve bakımı için kendilerine yüklenen borçlara kendilerine tabi olarak taşınmazda oturan veya bulunan kişilerin de riayetlerini sağlamakla yükümlü ve bu kişilerin eylemlerinden dolayı sorumludurlar.

c-) Bağımsız bölüm malikleri birbirlerine karşı Medeni Kanunda düzenlenmiş bulunan komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler.

d-) Blokların giriş katlarındaki tüm bağımsız bölümler, (G Blok 5.,6.,7. Blok ve H Blok giriş katlarındaki bağımsız bölümler hariç) mesken amaçlı olarak projelendirilmiş ve tapuda tescil ettirilmiştir.

Tapuda mesken olarak tescil edilen taşınmazların, her ne şekil ve surette olursa olsun mesken vasfının ve amacının dışında kullanılması hususunda Kat Mülkiyeti kanunu ve Yargıtay içtihat kararları hükümlerinin uygulanmasında tüm anataşınmaz kat malikleri hemfikirdir.

Tüm kat malikleri,keza mesken olarak tapuya tescil ettirilmiş bağımsız bölümlerde, Kat Mülkiyeti Kanununun 24. maddesinde Kat Malikleri Kurulu kararları ile açılabileceği bildirilen işyeri ve Yargıtay içtihatları ile açılabileceği bildirilen (doktor muayenehanesi .hariç) Yönetim planında ve kanunda yasaklanan amaçlarla kullanılmaması, açılmaması istek ve kararındadırlar. Bu nedenle, tapuya mesken olarak tescil ettirilmiş bağımsız bölümlerin yukarıda bahsedildiği gibi kanun ve Yargıtay içtihat kararları doğrultusunda kullanılmasını, bunun haricinde her ne şekil ve surette olursa olsun İkebana Anataşınmaz Genel Kurulunda veya İkebana Konutları Yönetim Kurulunda bir karar alınamaz ve uygulanamaz.

Mesken amaçlı olarak kullanılacağı tesbit edilen ve Tapuya tescil edilen bağımsız bölümler (H blok hariç)ise hiç bir surette dükkana dönüştürülemeyeceği gibi, işyeri, ofis, irtibat ofisi, depo, hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, dans salonu, jimnastik salonu, elektronik oyunlar salonu gibi spor ve eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, temizleyici gibi olarak da veya spor salonu, bale salonu, dershane, emlak ofisi, galeri, çarşı, güzellik merkezi, kuaför salonu, kreş, çocuk yuvası olarak da kullanılamazlar veya kiralanamazlar, yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanıldığı, depolandığı veya gürültülü imalatların yapıldığı ticarethaneler olamaz.

Ortak alanlardaki tüm işyerleri ve spor tesisleri hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı , gazino, pavyon, bar, imalathane, boyahane, dershane olarak kullanılamaz veya kullandırılamaz, yanıcı ve patlayıcı malzemelerin kullanıldığı, depolandığı veya gürültülü imalatların yapıldığı ticarethaneler olamaz.

Bağımsız bölümler ve Ortak alanlardaki tesisler, randevuevi, kumarhane veya benzeri gibi ahlaka ve adaba aykırı şekilde kullanılamaz. Ortak alanlarda alkollü içecek tüketilemez.

e-) Bağımsız bölümü oluşturan binanın dış elemanlarında yapının mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin hiçbir değişiklik ve dış cepheyi bozacak şekilde boya badana yapamazlar. Pencerelere veya dış cepheye Klima cihazlarının makineleri, uydu anteni veya vantilatör takılması hususunda İkebana Yönetim Kurulu kararları geçerlidir. Klima, anten veya vantilatör İkebana Yönetim Kurulu tarafından belirlenen projede belirtilen yerlere takılacaktır.

Kırılan dış camların dahi yerine orijinal camların takılması zorunludur. Ortak anten tesisatı dışında bağımsız bölümlere ayrıca anten takılamaz.

Yönetimin izni olmaksızın, bağımsız bölümlerde kapalı devre veya genel yayın amaçlı radyo, telsiz veya TV yayın sistemlerinin kurulması yasaktır.

f-) Koruma amacına yönelik pencere ve balkon demiri ve benzeri ilavelerin yapılması için Anataşınmaz Yönetim Kurulundan izin alınması gerekir. Bu izin ancak İkebana Konutlarının proje müelliflerince hazırlanmış bulunan demir korkuluk projelerine uygun olmak koşulu ile verilebilir.

g-) Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerinde Anataşınmaz Yönetim Kurulundan izin almak ve binanın ana taşıyıcı sistemine kati surette zarar vermemek şartıyla diledikleri tadilatı yapabilirler. Tadilat için izin alınması aşamasında, hazırlanan tadilat projesinin Anataşınmaz Yönetim Kurulunda mevcut bağımsız bölüm planlarında belirtilen betonarme duvarlara zarar vermeyeceğinin tespiti yapılır. Konunun izin alınması aşamasından başlayarak tadilat suresince takibi Anataşınmaz Yönetim Kurulu sorumluluğundadır.

h-) Bağımsız bölüm malikleri, kendi bloklarının çevresini daraltıp genişletemezler, çit veya benzeri manialarla çeviremezler. Bahçelerde dikilecek ağaçların türleri İkebana Konutları peyzaj projesi esas alınmak üzere Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Bu karara aykırı olarak ve gerek sitenin genel görünümü ve gerekse diğer bağımsız bölümlerin görüşünü etkileyecek şekilde ve boyda büyüyecek ağaç, bitki, çiçek dikilemez.

i-) Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde ve ortak alanlarda evcil hayvan beslenmesi konusunda Kat Mülkiyeti kanunu kurallarına uymak zorundadırlar. Anataşınmazın sınırları dahilinde, kurbanlık hayvanlar muhafaza edilemez ve kesim yapılamaz.

j-) Bağımsız bölümler ve ortak mahallerde pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ve tehlike doğurucu kimyevi ve sair madde bulundurulamaz ve diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapan, koku, duman toz çıkartan hareket ve işler yapamazlar.

Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim ve sair silkeleyemezler su vb. şeyler dökemezler, çöp atamazlar. Bağımsız bölümler malikleri tarafından kullanılmasa bile görüntü kirliliği oluşturmaması için bağımsız bölümlerinin görünür yerlerini temiz ve bakımlı tutmak zorundadırlar.

Kurutmak maksadı ile dahi olsa balkonlara binaların dış cephelerine veya dıştan görülebilecek yerlerine, bahçelere çamaşır asamazlar.

k-) Mesken kapsamındaki tüm bağımsız bölümlerin dış cephelerine ve/veya ortak mahallere direk, levha, tabela, reklam panosu ve benzeri şeyler asması, çakması, dikmesi, tanıtıcı bayrak, flama asması, aşırı ve rahatsız edici şekilde gözalıcı aydınlatma yapması, çadır, çardak vb. şeyler kurması yasaktır.

Türk Bayrağı ile Futbol takımlarının flamalarının asılması bu yasak hükmünün kapsamı dışındadır. Ancak bu durumda dahi asılacak bayrak veya flamaların alt kat sakinini rahatsız etmeyecek ebatta olması zorunludur.

Kiralık veya Satılık levhası asılması konusunda İkebana Yönetim Kurulu Kararına uyulur.

l-) Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde geç vakte kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan düğün gibi toplantılarında diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dahilinde bu tip toplantıları Anataşınmaz Ortak mahallerinde yapabilirler. Keza normal zamanlarda da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye özen gösterirler.

m-) Dükkan(işyeri) malikleri dükkanlarını kat maliklerini rahatsız edecek nitelikteki işler için kullanamaz ve başkalarına da kullandıramaz.

n-) H Blok üzerinde bulunan alanda teknik hacimler ve dışında kalan kısımların kullanım hakkı ve intifası söz konusu katta eklentisi bulunan bağımsız bölümlere ait olacaktır.

o-) Sosyal tesislerden yararlanma ve kullanım hakkına ilişkin kararlar ve yönetmelik Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından alınır ve uygulanır.

p-) Kullanım hakkı bahçe katı daire malikine verilmiş ve Yönetim planına ek olarak verilen vaziyet planında sınırları belirtilmiş bahçe alanının bakımı ve sulaması site yönetimi tarafından yapılır ve ilgili daire malikince bu alanlarda peysaj projesi kapsamı dışındaki hiçbir ağaç, çiçek, bitki vs. dikilemez, yetiştirilemez ve bahçenin bakımı engellenemez, tahrib edilemez. Görüntü kirliliği meydana getirecek eşya, malzeme, halı, kilim, çamaşır, aksesuar ve sitenin mimari konseptini etkileyecek eklenti, düzenleme yapılamaz.

Madde 12) Arızaların Giderilmesi:

Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesine müsaade etmek mecburiyetindedirler.

Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması ve bu müsaade sebebiyle kat malikleri veya o bölümde oturanların uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen taraflardan derhal ödenmesi veya giderilmesi mecburidir.

Madde 13) Yönetim Planının Herkes İçin Bağlayıcılığı:

Yukarıda yazılı kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda Yönetim Planında ve Kat Mülkiyeti Kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

Mal sahipleri, kiracılar, intifa ve istifade hakkı sahipleri vs sıfatlarla istifade eden kişiler Yönetim Planını bilmiyoruz def’inde bulunamazlar.

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerin kiralanmasında kiracılarla yapılacak sözleşmelere, kiracının bu Yönetim Planından doğan ve bağımsız bölüm malikine ait olan sorumluluk ve yükümlülükleri kabul ettiğini belirten açık bir hüküm koymaya mecburdur.

Bağımsız bölüm malikleri, bağımsız bölümlerini yönetim planına bağlı kat malikleri listesinde gösterilen kullanım amacı dışında kullanamazlar. Özellikle bağımsız bölümlerde imalathane veya atölyeler açılması ve işyeri olarak tescil edilmiş olan bağımsız bölümlerin mesken olarak kullanılması kesin olarak yasaktır. Bağımsız bölüm ve eklentilerinde siyasi amaçlı toplantı ve gösteri düzenlenemez.

Madde 14) Ortak Yerlerle İlgili Borç ve Yükümlülükler:

Bağımsız bölüm malikleri ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması, bakımı, muhafazası ve onarımı ile bu yerler ve şeylerden yararlanılması bakımından kanundan, diğer mevzuattan bu Yönetim Planından ve Anataşınmaz Genel Kurulu ile Anataşınmaz Yönetim Kurulunca verilen kararlardan kaynaklanan bütün sınırlamalara uymak ve bunlardan doğan borç ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Yukarıda zikredilen borç ve yükümlülükler kapsamı içinde kalmak üzere bağımsız bölüm malikleri özellikle;

Ortak yerler ve şeyler hakkında bu Yönetim Planında yer alan kuralların gerektirdiği davranışlarda bulunmaya,

Ortak yerlerin ve şeylerin zarara uğramasına kendisi sebep olmuşsa bu zararı derhal gidermeye,

Ortak yerlerin muhafaza ve bakım işletme ve onarım giderlerinden payına düşen ödemeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın ödemeye mecburdurlar.

Madde 15) Önlem ve Yaptırımlar:

Anataşınmazın, bağımsız bölümlerin, ortak yerlerin, şeylerin, tesislerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanmada, kanun diğer mevzuat ve bu Yönetim Planı ile Anataşınmaz Genel Kurulu ve Anataşınmaz Yönetim Kurulunca alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında Kat Mülkiyeti Kanununa göre yetkili kişi ve mercilere başvuru talep ve davalar üzerine Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planı ve ilgili mevzuatla belirlenmiş önlem ve yaptırımlar uygulanır. Bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır.

a-) Ödenmeyen avans ve gider paylarına aylık %5 hesabı ile gecikme tazminatı uygulanır.

b-) Temerrüt gösteren bağımsız bölüm maliki aleyhine Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesinin 2. ve 3. fıkrasındaki yaptırımlar talep edilerek dava açılır, icra takibi yapılır.

c-) Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümü üzerine Kat Mülkiyeti Kanununun 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kanuni ipotek tesis edilebilir.

d-) Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu Yönetim Planında gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve özellikle Kat Mülkiyeti Kanununun 25. maddesinin 3. fıkrasının a, b, c bendlerinde sayılan ve çekilmez hale getiren bağımsız bölüm maliki aleyhine 25. madde 2. fıkra uyarınca dava açılabilir ve bu maddenin 1. fıkrası hükmü uygulanması istenebilir.

e-) Taşınma veya herhangi bir sebeple ortak yerlerde meydana getirilen zararın tamamı zararı verenden tahsil edilir.

f-) Bu maddenin yukarıdaki fıkralarında yazılı hükümler saklı kalmak ve gerektiğinde kullanılmak kaydı ile Anataşınmaz Genel Kurulu ve Anataşınmaz Yönetim Kurulunca borç ve yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunan sorumlular hakkında aşağıda belirtilen önlem ve yaptırımları da uygularlar:

aa-) Borç ve yükümlülüklerine aykırılığın giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarıda bulunulur. Bu uyarı, Yönetici imzasını taşıyan yazının, sorumlu kişinin konutuna veya bilinen başka adresine posta ile yahut elden ulaşmasıyla tekemmül eder. Kanunda özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.

bb-) Ortak yerlerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından öngörülen yasaklara aykırı davranışlarda bulunan kişilere karşı sorumluluk bulunan hallerde, Yönetici veya Anataşınmaz Yönetim Kurulu veya onların tarafından görevlendirilen kişi ya da kişiler Medeni Kanunun 894 ve Borçlar Kanununun 52. maddeleri uyarınca koruyucu önlemlere başvurabilirler ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranışın engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlıyacak eylem ve işlemleri de yapabilirler.

cc-) Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulması ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması için Yönetici veya İkebana Konutları Yönetimi göndereceği uyarıda, ihlalin devam etmesi halinde günlük 100,00-TL’ye kadar bir ceza uygulayacağını bildirebilir. Günlük olarak uygulanacak ve azami haddi 100,00-TL olacaktır. Bu ceza 2009 yılı para değerine göre tesbit edilmiştir. Müteakip yıllarda bu meblağ VUK’ca yayınlanan Yeniden Değerleme Oranı nisbetinde artırılır.

Bu ceza Kat Mülkiyeti Kanunu 28. madde uyarınca Borçlar Kanununun 158. maddesinde düzenlenmiş sözleşme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve bendlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir.

Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın talebe rağmen ödenmemesi halinde, tahsile kadar geçecek süre için aylık %5 gecikme tazminatı uygulanır. Bu ceza ve gecikme tazminatı Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından uygulanır ve ana taşınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir.

Madde 16) Ortak Giderler Ve Yükümlülüklere Katılma Oranı:

Kanunlarda, diğer düzenlemelerde ve bu Yönetim Planında başka türlü düzenlenmiş olmadıkça bağımsız bölüm maliklerinin, kendi bağımsız bölümleri, anataşınmazdaki ortak yerleri ve şeyleri ile anataşınmazın yönetimine ilişkin borç yükümlülük ve sorumlulukları nitelik ve nicelik yönünden birbirinin aynıdır.

Kat maliklerinden her biri Kapıcı(Temizlik firması),bahçıvan, güvenlik görevlisi veya firması giderlerine; arsa payları ve bağımsız bölümlerin büyüklüğü ne kadar olursa olsun Ana taşınmaz Yönetim Kurulu’nun alacağı başka bir karar olmadıkça hepsinin eşit paylarla katılması kural olarak benimsenmiştir. Ve yine Kat maliklerinden toplanacak aidatlar bu fıkrada belirtilen eşit ödemeler dışındaki diğer giderler Ana taşınmaz yönetimi tarafından tespit edilerek arsa payı oranında tahsil edilecek şekilde Kat malikinin ödeyeceği aidat tespit edilerek iş bu yönetim planı kuralları çerçevesinde tahsil edilir. Herhangi bir blokta rutin giderlerin ve tamir ve bakım giderlerinin dışında yeni bir eklenti, tesisat, vb. işi ancak Ana taşınmaz Yönetim Kurulu kararı ve onayı ile yapılabilir. Bu durumda bu giderler sadece bu blok bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır.

Ana taşınmazın ortak yerleri ile İkebana Konutlarının planlanması ve proje tasdiki ile ruhsat şartı olarak İkebana Konutlarının ortak kullanımına terk edilen yollar, otoparklar, yeşil alan, gölet, dereler, park, bahçe, şelale ve bitişiğindeki havuz ve kiralanmayan sosyal donatı alanlarına ait giderler de bağımsız bölümler arasında arsa payı oranında paylaştırılır.

Kullanım hakkı bahçe katı daire malikine verilmiş ve Yönetim planına ek olarak verilen vaziyet planında sınırları belirtilmiş bahçe alanının bakımı ve sulaması site yönetimi tarafından karşılanır. ve ilgili daire malikince bu alanlarda peyzaj projesi kapsamı dışındaki hiçbir ağaç, çiçek, bitki vs. dikilemez, yetiştirilemez ve bahçenin bakımı engellenemez, tahribe edilemez.

Bununla beraber ana taşınmazda (bloklarda bulunanlar dahil) bulunan ortak yerler, şeyler ve tesislere ait tüm giderler ve su ve elektrik gideri bağımsız bölüm malikleri arasında arsa payı oranında paylaşılır.

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek, bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla, bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkanı olmadığını ileri sürmek sureti ile ortak gider payını ödemekten kaçınamazlar.

YÖNETİM:

Madde 17) Blok Kat Malikleri Kurulu:

Blok Kat Malikleri Kurulu, Bloktaki bütün bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder. Arsa payı ne olursa olsun bloktaki bütün bağımsız bölüm malikleri Blok Kat Malikleri Kurulunun birer tabii üyesidir ve bloktaki her bağımsız bölüm maliki bir oy hakkına sahiptir.

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa Blok Kat Malikleri Kurulunda içlerinden vekalet verecekleri biri bağımsız bölümü temsil eder.

Kat maliklerinden her biri diğer kat malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler ancak bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy sayısı bütün oyların üçte birini geçemez. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise (çocuk, kısıtlı ...) onun yerine velisi veya vasisi Kat Malikleri Kuruluna katılır.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren blok kat maliki, Kat Malikleri Kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o iş hakkında oy veremez.

Madde 18) Toplantı Çağrı Usulü ve Zamanı:

Blok Kat Malikleri Kurulu her yılın Aralık ayının ilk on beş günü içinde olağan olarak toplanır.

Toplantının nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi, yönetim ve işletme projesi ile birlikte, geçici yönetim süresince geçici yönetim tarafından ve geçici yönetimden sonra ise Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az 15 gün önce blok kat maliklerinden bloklarda oturanlara imza karşılığı ve bloklarda oturmayanların ise Anataşınmaz Yönetim Kuruluna vermiş oldukları adreslere, adres verilmemiş ise tapuda belirtilen adreslere iadeli taahhütlü bildirilir. Bu adreslere yapılan tebligat geçerlidir.

Olağanüstü toplantı çağrılarında gündemden ayrı olarak toplantıyı talep edenlerin adları ile toplantı nedenleri de bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaması halinde en geç bir hafta sonra ikinci toplantının yapılacağı ve ikinci toplantının da yer ve saati bildirilir. Önemli bir sebebin ortaya çıkması halinde Blok Temsilcisi, Anataşınmaz Yönetim Kurulu veya Kat Maliklerinin 1/3'nin istemi üzerine ve yukarıdaki çağrı usulüne uyularak her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

Madde 19) Toplantı Yeter Sayısı:

Blok Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve bir hafta içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı gelenlerle yapılır. Buradaki arsa payı bağımsız bölüm maliklerinin tapularında mevcut arsa paylarıdır.

Madde20) Toplantı:

Toplantı, ilk toplantıda yeter sayıda bağımsız bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması, 2. toplantıda ise bu sayı aranmadan gelen maliklerin düzenlenen malikler cetvelini imzalaması ile başlar. Toplantıyı Blok Temsilcisi veya onun bulunmaması halinde Blok Temsilci Yardımcılarından biri veya en yaşlı üye açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir katip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak katılan blok kat maliklerince imzalanır. Başkan gündemin görüşülmesi ile toplantı düzenini sağlar.

Madde 21) Gündem ve Görüşmeler:

Blok Kat Malikleri Kurulu gündeminde mevcut olan maddeleri görüşür. Gündem kat maliklerine toplantı çağrısı ile birlikte Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından gönderilmiş olup bunun dışında kat maliklerinden 1/3’ünün istemi üzerine talep konusu hususlar da gündeme ilave edilir.

Madde 22) Kararlar:

Blok Kat Malikleri Kurulu sadece Blok Temsilcisi ve Yardımcılarının seçimi hususunda karar alabilirler. Bloklar kendi içlerinde A Blok 4 kişi, B Blok 4 kişi, C Blok 3 kişi, D Blok 3 kişi, E Blok 3 kişi, F Blok 2 kişi, G Blok 6 kişi, H Blok 3 kişi olmak üzere temsilci belirler. Blok Kat Malikleri Kurulu kararları sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır. İlk turda gerekli oy çokluğu sağlanamaz ise 2. turda en çok oyu alan adaylar Blok Temsilcisi ve 2 Yardımcısı olarak seçilmiş sayılırlar.

Kat Malikleri Kurulunda görüşülen hususlarda tutulan tutanaklar seçilen Blok Temsilcisi tarafından o toplantıya katılmamış olan kat malikleri ile bağımsız bölümden yararlananlara duyurulur.

Madde 23) Blok Kat Malikleri Kurulunun Görevleri:

Blok Kat Malikleri Kurulu kendi aralarından iki yıl için her bir girişe ait Blok Temsilcisi ve 2 yardımcısını seçerler. Eski temsilci ve yardımcılar yeniden seçilebilirler. Temsilci ve yardımcıların adları, soyadları ile ev adresleri ile telefon numaraları seçimi izleyen 7 gün içinde Anataşınmaz Yönetim Kuruluna bildirilir.

Seçtiği temsilci ve yardımcıları Anataşınmaz Yönetim Kuruluna bildirmeyen blokların giriş kapısına bu hususu hatırlatan bir yazı ile toplantı tarih, yer, gün ve saati ile gündemini bildirir duyuru asılır ve yapılacak toplantıya usulüne uygun seçilmiş blok temsilcisi ve yardımcıları katılmazsa kendileri için bir temsilci ve iki yardımcı atanacağı bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanmaması halinde ikinci toplantının nerede ve hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir. Seçtiği temsilci ve yardımcılarını blok girişlerinde ilan etmeyenlere 5711 sayılı kanun uyarınca ceza verilir.

Anataşınmaz Genel Kurulu toplantısında temsilci ve yardımcıları bildirilmeyen bloklara blok kat maliklerinden temsilci ve yardımcıları seçimi de görüşülerek karara bağlanır.

Anataşınmaz Genel Kurulu tarafından tayin edilen temsilci ve yardımcılar blok kat maliklerine Anataşınmaz Yönetim Kurulu tarafından bildirilir.

Blok kat malikleri kendileri için tayin edilen temsilciyi ve yardımcılarını uygun görmezlerse, Yönetim Kurulundan kendileri için yeniden bir toplantı günü belirlenmesini talep ederler. Böylece usulüne uygun olarak yapacakları toplantı sonucu seçecekleri temsilci ve yardımcıları ile Blok Temsilcileri ve Yardımcılarını değiştirebilirler.

Blok Kat Malikleri Kurulu iş bu Yönetim Planı ile Anataşınmaz Genel Kurulu veya Anataşınmaz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğuna tevdi edilmiş işlerle ilgili kararlar alamazlar. Bu hususlarda karar almaları durumunda bu kararlar Kat Maliklerini bağlamaz.

Blok Kat Malikleri Kurulunun aldığı kararlar temsilci ve yardımcılarının seçimi hariç tavsiye niteliğindedir. Temsilci ve yardımcılar Anataşınmaz Genel Kurulunda kararlara diledikleri gibi katılmak haklarına haizdirler.

Madde 24) Kayıt ve Belgeler:

Toplantılarda tutulan tutanaklar Blok Temsilcileri tarafından Anataşınmaz Yönetim Kuruluna verilir.

Madde 25) Blok Temsilcisi ve Yardımcılarının Görevleri:

Blok Kat Malikleri Kurulu Toplantısında o tarihe kadar yapılan faaliyetler ile Anataşınmaz Genel Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Blok Temsilcisinin ve yardımcılarının temel görevi bloklarını Anataşınmaz Genel Kurulunda temsil etmek Anataşınmaz Yönetim Kurulunun seçimine katılmak ve blok kat maliklerinin sorunlarını Anataşınmaz Genel Kurulu ve Anataşınmaz Yönetim Kuruluna iletmektir.

Madde 26) Anataşınmaz Genel Kurulu:

Blok Kat Malikleri Kurulunca seçilen Blok Temsilci ve yardımcılarından oluşur.

Süresinde toplantı yapıp Temsilci ve yardımcılarını seçmeyen blokların Blok Temsilcisi ve yardımcıları Anataşınmaz Genel Kurulu tarafından atanır. Anataşınmaz Genel Kurulunda her temsilcinin temsil ettikleri bloklardaki bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkı vardır.

Madde 27) Anataşınmaz Genel Kurulu Toplantı Çağrı Usulü ve Zamanı:

Anataşınmaz Genel Kurulu her yıl Ocak ayının son iki haftası içinde olağan olarak toplanır. Anataşınmaz Genel Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun Anataşınmaz Yönetim Kurulunun veya Anataşınmaz Denetim Kurulunun istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilirler.

Toplantı gündemi tarih, yer ve saati Anataşınmaz Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Blok Temsilci ve yardımcılarına Ocak ayının ilk haftası sonunda, yönetim ve işletme planı, gündem ile birlikte imza karşılığı veya faks veya e-mail, hiç biri yoksa iadeli taahhütlü posta marifetiyle bildirilir.

Madde 28) Ana taşınmaz Genel Kurulu Toplanma ve Karar Yeter Sayısı:

Anataşınmaz Genel Kurulu üye sayısının yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı çağrıda belirtilen tarihte yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu Yönetim Planında öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Madde 29) Kararların Bağlayıcılığı:

Anataşınmaz Genel Kurulunun kararları, İkebana Konutları Projesi içerisinde Yenibosna Köyü 244DS3A Pafta, 1681 Ada, 2 parselde bulunan tüm bağımsız bölüm kat maliklerini, Blok Kat Malikleri Kurulunu, Blok Temsilcilerini ve yardımcılarını, Anataşınmaz Yönetim ve Denetim Kurulları ile bütün İkebana Konutları sakinlerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümden herhangi bir şekilde faydalananları bağlar.

Madde 30) Kararlar:

Anataşınmaz Genel Kurulunun kararları, Başkan tarafından Noter tarafından her sayfası mühürlü Karar Defterine yazılır ve toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler aykırılığın sebebini belirterek kararın altını imza ederler veya imza için genel kurul kararı ile divan kuruluna yetki verilir.

Madde 31) Ana taşınmaz Genel Kurulunun Görevleri:

 1. Üyeleri arasından 5 asil ve 3 yedek üye seçerek Ana taşınmaz Yönetim Kurulunu oluşturur.
 2. Ana taşınmaz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işletme projesini onaylar, tadil eder veya yeniden yapar.
 3. İkebana Konutları sınırlarını belirleyen ekli vaziyet planı uyarınca, bu sınırlar içinde bulunan yerlerin genel aydınlatılması, blok içlerinin aydınlatılması, park, bahçe, spor alanı gibi İkebana Konutları dahilinde veya umumun kullanılmasına terk edilen sahalardan yararlanma imkanlarının aranması, bu yerlere yeni tesisler yapılması, bunlardan yararlanmak, bakım, onarım, ve kullanılmaları için esasları tespit eder ve bu amaçla Belediye ve resmi mercilerle ilişkiler kurar ve bu konularda kararlar alır, Ana taşınmazda yer alan tüm ortak yerler, tesisler ile bunların bakım, onarım ve işletilmesine ilişkin kararların alınmasını sağlar.
 4. Alınan kararların Ana taşınmaz Yönetim Kurulu tarafından uygulanmasını sağlar.
 5. Ortak alanların (otopark vs) kullanım şeklini belirler.
 6. Ana taşınmaz Yönetim Kurulu ve Ana taşınmaz Denetim Kurullarını seçer.
 7. Ana taşınmazla ilgili her türlü problemi çözüme kavuşturur.
 8. Bu Yönetim Planında yer alan yaptırımların uygulanması konusunda kararlar alır.

Madde 32) Ana taşınmaz Genel Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu:

Ana taşınmaz Genel Kurulu Üyeleri, Bağımsız Bölüm maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludurlar.

Madde 33) Ana taşınmaz Yönetim Kurulu:

Ana taşınmaz Yönetim Kurulu 1 yıl için Ana taşınmaz Genel Kurulu tarafından kendi aralarından (Blok Temsilcileri ve yardımcıları arasından) en az 5 asil 3 yedek üye olmak üzere seçilir. Bu seçimin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise ikinci turda en çok oy alanlar seçilir.

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve bir de muhasip üye seçerek görev bölümü yapar.

Bir bloktan iki kişi yönetim kurulu üyesi veya yedek üye seçilemez. Her bloktan bir kişinin Yönetim Kuruluna asil veya yedek üye olarak seçilme hakkı vardır. Aynı bloktan iki kişinin yönetime talip olması halinde çok oyu alan seçilir, oyların eşit olması halinde kura usulü ile kazanan yönetimde kalır.

Ana taşınmaz Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Ana taşınmaz Yönetim Kurulunun kararları her sayfası noterce onaylanmış Ana taşınmaz Yönetim Kurulu karar defterine yazılır ve altı toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar da bunu belirterek imzalarlar. Bu defter Ana taşınmaz Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir teslim edilir, durum kurulun bilgisine sunulur.

Ana taşınmaz Genel Kurulu kararları ile devir teslim tutanakları da tarih sırasına göre ve numara verilmek suretiyle saklanır.

Madde 34) Ücret Ödenmesi:

Ana taşınmaz Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ödenecekse miktar ve şartları Ana taşınmaz Genel Kurulu tarafından karara bağlanır.

Madde 35) Ana taşınmaz Yönetim Kurulu’nun Görevleri:

Kanun diğer düzenlemeler ve bu Yönetim Planındaki kurallara uyarak Blok Kat Malikleri Kurulunun tavsiyelerinden de yola çıkarak Ana taşınmaz Genel Kurulunca alınan kararlara bağlı olarak Ana taşınmazın bütün yönetim işlerini yürütür.
Başlıca görevleri şunlardır:

 1. Ana taşınmazın ortak yerlerinin amaca uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve yönetimi için gerekli çalışmaları yapmak, bunların sonuçlarını Ana taşınmaz Genel Kuruluna bildirmek, ivedi önlemleri almak, gözetim ve denetimi sağlamak, Ana taşınmaz Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak, uygulanmasını sağlamak,
 2. Bağımsız bölüm malikleri ile diğer ilgili kişilerin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak, aykırı davranışlar hakkında gerekli yaptırımlara başvurmak, ana taşınmaz ve ortak yerleri ilgilendiren konularda 3. kişiler ve resmi mercilerle ilişkiler kurmak, yasal girişimlerde bulunmak, tebligat yapmak, tebligat kabul etmek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında dava açmak, icra takibi yapmak ve kanuni ipoteğin tapuya tescilini sağlamak, İkebana Konutları aleyhine açılmış dava ve takiplerde İkebana Konutlarını temsil etmek, İkebana Konutlarını üçüncü kişiler önünde Ana taşınmaz Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. gerektiğinde vekil tayin edebilir.
 3. Blok Kat Malikleri Kurulu ile Ana taşınmaz Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 4. Bağımsız bölüm maliklerinden genel giderlere katılma payları ile avansları toplamak, gerektiğinde ivedi hallerde Ana taşınmaz Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak sureti ile ek ödeme kararı alınmasını talep etmek,
 5. Gelir gider kayıtlarını tutmak, belgeleri muhafaza etmek,
 6. İşletme projesini yapmak, bağımsız bölüm maliklerine bildirmek, Ana taşınmaz Genel Kurulunca kabul edilen işletme projesini uygulamak,
 7. Blokların ve ortak yerlerin korunması, bakımı ve onarımı ile işletilmesi için gerekli görevli ve hizmetlileri belirlemek, bunlarla sözleşmeler akdetmek, yenilemek, feshetmek, bunlara ait vergi ve primleri ödemek,
 8. Yönetime ait paralardan günlük harcamalar dışında kalanları ulusal bir bankaya yatırmak,
 9. Blok Kat Malikleri Kurulu tutanaklarını, Ana taşınmaz Genel Kurulu Karar Defteri ile Gelir ve Gider Defterlerini usulüne uygun olarak notere tasdik ettirmek, belgeleri muhafaza etmek,
 10. Ana taşınmaz Genel Kuruluna yaptığı hizmetler ve işler hakkında bir yıllık karar ve faaliyetlerinden bilgi vermek,
 11. Görev süresi sonunda görev süresine ilişkin gelir ve giderleri gösterir bir bilanço ve faaliyet raporu hazırlamak ve bunu müteakip dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel gelir ve giderler göz önünde tutularak hazırlanmış işletme projesi önerisi ile birlikte blok kat maliklerine göndererek, Ana taşınmaz Genel Kurulunda görüşülmesini sağlamak,
 12. Yeteri kadar toplantı yapmak,
 13. Bağımsız bölüm maliklerinden gelecek şikayet ve önerileri incelemek değerlendirmek, yanıtlamak, uygun gördüğü önlemleri almak, bunların sonuçlarını Ana taşınmaz Genel Kurulunun ilk toplantısına sunmak,

İkebana Konutlarına ait gelirlerin toplanması, giderlerin sarfına ait iş ve işlemler Yönetim Kurulu üyesi olan muhasip üye tarafından yapılır ve buna ait belgelerin toplanması, muhafazası, ve kayıtların tutulması, defterlerin tasdiki gibi mali işlere ait bütün görevler muhasip üyenin görevi olup onun sorumluluğundadır. Yönetime ait banka hesaplarından para çekilmesi Ana taşınmaz Yönetim Kurulu Başkanı ile muhasip üyenin müşterek imzası ile olur.

Madde 36) İşletme Projesi:

İşletme projesi, ana taşınmazın bir yıllık yönetiminde gerçekleşeceği tahmin olunan gelir ve giderleri ile bunlar için bağımsız bölüm malikine düşecek payı ve bu pay için ödeyecekleri avans tutarlarını gösteren belgedir.

İşletme projesi Ana taşınmaz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Ana taşınmaz Genel Kurulunda aynen veya değiştirilerek onaylanmak suretiyle kesinleşir.

Ana taşınmaz işletme bütçesi, yakıt paralarının toplanmasına, aidat, tahakkuk ve tahsilatının sağlanmasına, muhasebesinin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri ayrıca blok ortak alan ve Ana taşınmaz içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatma ısıtma, periyodik temizlik, Temizlik firması, kapıcı, güvenlik görevlisi, peyzaj bakımı,bahçıvan, otopark görevlisi vb. verilecek tüm hizmetlerde yararlanılacak elemanların giderleri, blok ortak tesislerinden hidrofor, asansör, jeneratör, havuz vb tesislerin bakım onarım ve işletme giderlerini ve Ana taşınmaz Genel Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılacak öteki hizmetlerin karşılanması için gerekli giderleri kapsar.

Hazırlanan işletme projesi, Blok Kat Maliklerine olağan toplantı tarihinden en az 15 gün evvel imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Blok Kat Maliklerinden Temsilcileri aracılığı ile gelen görüşler doğrultusunda gerekirse yeni bir proje hazırlanır veya gerekli görülen ilaveler yapılır. Son şeklini alan İşletme Projesi Ana taşınmaz Genel Kuruluna sunulur. Ana taşınmaz Genel Kurulunda işletme projesi incelenerek ya olduğu gibi veya değiştirilerek görüşülür ve karara bağlanarak kesinleşir. Kesinleşen İşletme Projesi ve Ana taşınmaz Genel Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları İİK 68. maddede sayılan belgelerden sayılır.

Madde 37) Sorumluluk:

Ana taşınmaz Yönetim Kurulu, Ana taşınmaz Genel Kuruluna karşı aynen bir vekil gibi sorumludur.

Madde 38) Devir:

Ana taşınmaz Yönetim Kurulu yükümlü bulunduğu görevlerin yerine getirilmesini Ana taşınmaz Genel Kurulunun onayıyla, bir sözleşme ile kısmen veya tamamen bir gerçek veya tüzel kişiye devredebilir.

Madde 39) Ana taşınmaz Denetim Kurulu:

1 yıl için Ana taşınmaz Genel Kurulu tarafından toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile en az 3 asıl 1 yedek üye seçilir. Kendi aralarında bir başkan seçerler. Yeniden seçilebilirler.

Ana taşınmaz Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini denetleyerek, sonuçları Ana taşınmaz Genel Kuruluna iletirler. Noterce onaylanmış Denetim Kurulu karar defterine kararları yazarlar.

Madde 40 ) Vekaletname Verilmesi:

İş bu gayrimenkuldeki Bağımsız bölümleri satın alan kişiler Yönetim planının değiştirilmesi, ortak alanların kullanım amaçlarının belirtilmesi,kendi Bağımsız bölümü aynen kalmak kaydı ile kat irtifakının terkini ile yeniden kat irtifakı ve Kat Mülkiyeti tesisine, proje,liste,yönetim planı tanzimine taksime, ilave katlara muvafakat etmeye ,arsa paylarının yeniden düzenlenmesine dair bir vekaletname vermeye,yasal gereklilik oluşmadan vekaleti azleden kişiler hukuki yaptırımlara katlanır.

Madde 41) Geçici Yönetim:

İkebana Konutları Projesi kapsamında bütün yapılar, ortak yer ve tesisler tamamlanıncaya kadar işbu Yönetim Planında Ana taşınmaz Genel Kurulu ile Ana taşınmaz Yönetim Kurulu için öngörülmüş bulunan tüm hak, görev ve yetkiler, GÜNERİ ŞEHİRCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.AŞ’nin oluşturduğu bir kurula verilmiştir. Yönetim hizmetleri bu kurul vasıtası ile yerine getirilecektir.

Ancak ilk yönetim, bu Yönetim Planının tapuya verilmesini izleyen tarihten itibaren en çok 3 yıl devam edecektir.

GÜNERİ ŞEHİRCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.AŞ’ne bağımsız bölümlerin teslimini müteakip 30 gün içinde blok kat maliklerine, Geçici Yönetim kurulabilmesini teminen bir toplantı çağrı duyurusu yapar.

Çağrıda her bir blok için toplantı yeri, zamanı, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise 2. toplantının yeri, tarihi ve zamanı da yer alır.

Blok Kat Malikleri toplantı gününde toplantı ve karar yeter sayılarını sağlamaları halinde yeter sayısı ile, yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğunun verecekleri kararla Blok Temsilcileri ile Yardımcılarını seçerler.

Seçimlerin tamamlanması ile seçilen blok Temsilcileri seçim sonuçlarını en geç 7 gün içinde GÜNERİ ŞEHİRCİLİK İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.AŞ’ne bildirirler. Geçici Yönetim süresince işbu Yönetim Planında Ana taşınmaz Genel Kurulu ve Ana taşınmaz Yönetim Kuruluna ilişkin görevleri toplam 5 kişiden oluşan kurul yürütür.

Geçici Yönetim Kurulu, bir sözleşme ile yönetim hizmetlerinin yürütülmesini tamamen veya kısmen birbirini izleyecek belli sürelerle bir tüzel kişiye yaptırabilir. Sözleşmede tüzel kişi tarafından yürütülecek ve ifa edilecek hizmetler karşılığında yapılacak ödemeler ve hizmetlerin aksaması halinde sözleşmenin feshedilmesi dahil uygulanacak yaptırımlar açıkça belirtilir. Sözleşmeli tüzel kişi (profesyonel yönetici veya temsilci), Kat Malikleri Kurullarına oy hakkı bulunmaksızın katılabilir.

Geçici yönetim aldığı kararları sayfaları noter mührüyle onanmış bir deftere yazıp imzalamakla yükümlüdür.

En geç 3. yılın sonunda geçici yönetim görev ve yetkilerini Blok Kat Malikleri Kurulunca seçilecek yeni Genel Kurul ve Yönetim Kuruluna devredecektir.

İşbu Yönetim Planını aynen kabul ettiğimi, Yönetim Planının kat maliklerine yüklediği her türlü yükümlüğe uyacağımı bu Yönetim Planında Ana taşınmaz Genel Kuruluna ve Ana taşınmaz Yönetim Kuruluna verilen tüm yetki ve görevleri seçilen 5 kişilik kurula verilmesini her yıl hazırlanacak işletme projesine göre belirlenecek tüm yönetim ve işletme giderlerine katılacağımı ve ödemeleri istenilen zamanda yapacağımı beyan kabul ve taahhüt ederim.